<

 


Ny Versjon 8.6 tilgjengelig

   Løsningen for deg som ønsker et  enkelt og profesjonelt HMS system


Ønsker du WEB-basert løsning? - se info om QIC-HMS
 

Så enkelt!

løser du kravene til den
lovpålagte HMS-internkontrollen


Loven og
forskriften krever:
Så enkelt er det
i QualEty HMS:


-Kompetanse ------>

-Informasjon ------>

-Kartlegge forholdene

-Oppfølging -------->

-Risikoanalyse ----->


-Dokumentasjon -->


-Avvikshåndtering ->
                                               


-Innebygget og lett tilgjengelig

-Ferdige forslag ligger inne

-Ferdig systematikk

-Oppfølging skjer automatisk

-Ferdig modul etter 
  Arbeidstilsynets krav

-Korrekte rapporter med få
  tastetrykk

-Profesjonel avviksmodul er
  innlagt i programmet

[Les mer her]

 

”Hvorfor lage en masse tull og mas med å få gjennomført internkontrollsystem i bedriften når du enkelt og greit kan kjøpe et dataprogram med dokumentasjon der alt er satt
ferdig sammen for deg?”


sier Red. Hans Christian Færden i ”Ingeniør Nytt”

Flere grunner til å velge 


QualEty Internkontroll er enkelt å lære
Skjermoppbyggingen og logikken i programmet gjør at du bruker et minimum av tid på å lære og forstå hvordan programmet virker. Hovedmenyen ligger fremme på skjermen hele tiden, og rekkefølgen på knappene er også din “fremdriftsplan”. Du starter øverst med å registrere firmaopplysninger, og fortsetter med å registrere ansatte, velge ut IK områder osv. 
Hjelpemodulen gir deg konkret veiledning i bruken av programmet og er rikt illustrert med skjermbilder. I tillegg inneholder den en hel del tips og råd til hvordan Internkontrollarbeidet kan legges opp.

QualEty Internkontroll er enkelt å bruke
Programmet inneholder en ferdig systematikk, det vil si at de fleste aktuelle HMS områder allerede er systematisert for deg. Ikke nok med det, vi har også “merket av” de områdene som vi vet de fleste virksomheter er pålagt å kartlegge. Det eneste du trenger å gjøre er å kontrollere om vår utvelgelse av aktuelle områder stemmer overens med virkeligheten i din bedrift/organisasjon.

Stemmer “vårt kart med ditt terreng”, kan du begynne å sjekke helse, miljø og sikkerhetspunktene umiddelbart, og få opp et fungerende system på kort tid.


Som Redaktør Hans Christian Færden i Ingeniørnytt sa:
"Hvorfor lage en masse tull og mas med å få gjennomført
et Internkontrollsystem i bedriften, når du enkelt og greit kan
kjøpe et dataprogram med dokumentasjon der alt er
satt ferdig sammen for deg?"


QualEty Internkontroll er profesjonelt
QualEty Internkontroll er et anerkjent verktøy
QualEty Internkontroll er solgt i mange tusen eksemplarer over hele Skandinavia. Vi har fått positiv anerkjennelse både fra offentlige kontrollorganer, private HMS konsulenter og fremfor alt fra kunder og brukere. Alle setter pris på den logiske, enkle og likevel profesjonelle måten programmet fungerer på.

 
QualEty Internkontroll er bygget på de offentliges egne maler
Da vi startet utviklingen av QIC Internkontroll HMS, tok vi utgangspunkt i den systematikken som allerede er utviklet på dette området av offentlige myndigheter og private organisasjoner. På denne måten vil kontrollmyndighetene, som f.eks. Arbeidstilsyn eller Branntilsyn, kjenne igjen sin egen tenkemåte. Dette forenkler arbeidet for alle. Helt i bunnen av denne systematikken ligger ISO standardene for kvalitetssikring.

QualEty Internkontroll inneholder alt du trenger
QIC Internkontroll HMS er et komplett system for alt som har med Internkontroll HMS området å gjøre.
Den komplette programvaren tar deg enkelt gjennom hele prosessen, og en opplærings og hjelpemeny viser deg hvordan du skal arbeide og hvor du skal “trykke”. Selve internkontrollforskriften finner du som et eget dokument i dokumentsamlingen. I tillegg finner du veiledninger, forskriftsoversikter og en hel del nyttige internettadresser til private og offentlige instanser. Enklere kan du ikke få det!

QualEty Internkontroll er et kraftig verktøy
Systemet dekker alt som berører Internkontroll på helse, miljø og sikkerhetsområdene i virksomheten. Alt er med; organisasjonsopplysninger, informasjon til de ansatte, opplysninger om ansatte, rutiner, kartlegging og utvelgelse av IK-områder, planleggingsfasen, kartlegging av hvilke rutiner virksomheten har i dag, oppfølging av områder som ikke er tilfredsstillende, konkret styring med hvem som har ansvar for oppfølging, registrering av oppfølgingsdatoer osv. I tillegg finnes det selvfølgelig komplette rapporter på alle nivå.
Ved avvik kan du registrere og skrive ut rapporter på hva som er galt, hva som må gjøres og konkret planlegge tiltak med oppfølgingsdato og ansvarlig. Du kan prioritere oppgavene slik at det viktigste blir tatt først, legge inn en oppfølgingsdato, og programmet varsler deg om noe ikke er fulgt opp som planlagt.
Etter hvert som oppgaver løses, registreres også dette.


QualEty Internkontroll er et åpent verktøy
På tross av at QIC Internkontroll HMS er ferdig systematisert og organisert fra vår side er det ingen begrensninger i måten du kan bruke det på. Skulle det for eksempel være et område som er helt spesielt for din bedrift, er det fullt mulig å legge inn nye områder. Du kan med andre ord utvide og skreddersy systemet akkurat slik du ønsker. Områder kan også fjernes eller redigeres dersom du ønsker det. 

 
QualEty Internkontroll har ingen påtvungne vedlikeholdskostnader
Det kommer stadig nye pålegg og endringer fra det offentlige. Det skjer også en rivende utvikling når det gjelder programvare og maskinvare. Fonn Software har en godt kvalifisert stab til å oppdatere og registrere disse endringene i systemet, og alle kunder får tilbud om oppgradering når en ny versjon er ferdig. Vi har minst en oppgradering i året, men det er ingen forpliktelse forbundet med dette. Du får et tilbud med en klar beskrivelse av hva det nye versjonen inneholder sammenlignet med den gamle. På den måten kan du selv vurdere om det er nyttig for deg å oppgradere.Innhold i

Loven og
forskriften krever:
Så enkelt er det
i QualEty HMS:

Kompetanse

Du må ha kjennskap til aktuelle lover og forskrifter og forstå hva HMS dreier seg om.

Innebygget og lett tilgjengelig

Loven og forskriftene er lagt inn

Linker til aktuelle hjemmesider i programmet

Du får et ”Kom i gang” kurs gratis.

Vi har bygget inn 8 års erfaring i programmet.

Det er lagt inn ”Interaktivt hjelp” i programmet.
( En ”lærer” hjelper deg direkte på skjermen)

Informasjon

Det skal foreligge en orientering til de ansatte, målsetting for HMS arbeidet i virksomheten og en plan på hvordan arbeidet organiseres.

Ferdige forslag

Programmet har ferdige maler/forslag til dokumenter som enkelt kan tilpasses.

Skriv ut, distribuer sammen med forskriften, og kravet er oppfylt.

Kartlegging

Hva gjelder oss og hvordan ligger vi an

Ferdig systematikk

Alle aktuelle HMS områder er ferdig innlagt når du får programmet. All vår kompetanse er bygget inn i systemet.  Det er bare for deg å sjekke innlagte kontrollpunkter, og se om det er ting som må forbedres.

Oppfølging

Du må ha rutiner for å følge opp ting som ikke er i orden

Automatisk oppfølging

Dersom det er ting som må forbedres ligger det inne en funksjon i programmet som gir deg en liste på ting som ikke er fulgt opp slik som planlagt.

Risikoanalyse

Fra 2006 er det påkrevet med risikoanalyse i alle virksomheter.

Ferdig modul

Vi har lagt inn en egen modul som gir deg automatisk kartlegging og overvåking av risikoområder i virksomheten. Modulen er bygget på Arbeidstilsynets egen mal, og gir deg nøyaktig status på risikoen i virksomheten.

Dokumentasjon

Du må kunne forevise hvordan status er for HMS områdene i virksomheten.

Rapporter

Du kan filtrere ut relevant informasjon og skrive ut rapporter med få tastetrykk

Avvikshåndtering

Du må ha rutiner for å unngå gjentagelse av Avvik.

Avviksmodul

Programmet har innlagt en egen modul for innlegging og oppfølging av avvik.
Ved å loggføre avvik får du et godt beslutningsgrunnlag for å sette inn forbedringer der det er mest lønnsomt.

Ekstramodul:
Forbedringsarbeid             

Dette er ikke et lovpålagt arbeid, men det gir deg mulighet til å styrke og forbedre din virksomhet ved å arbeide systematisk med forslag til forbedringer.

Forbedringsmodul

Vi har lagt inn en modul som kan gi deg en mer positiv vinkling på å forbedre arbeidsmiljøet i virksomheten.

Forbedringsmodulen gir deg anledning til å arbeide systematisk med forbedringsforslag, loggføre, behandle, følge dem opp og legge inn hva de vil koste å gjennomføre.Siste oppdateringer i


Gjør det ennå enklere for deg

 NY! Helt ny struktur og design

Den nye versjonen av Qualety er bygget på Microsofts nye .net teknologi.

Programmet er tilpasset for fremtidens programvareløsninger. Det er blant annet mye enklere å vedlikeholde, noe som kommer deg til gode ved rimeligere oppdateringer i fremtiden.
Selv om designen er endret, vil du allikevel kjenne igjen enkelheten som har gjort programmet så populært.
Du slipper å lære noe om igjen.


 NY!   Hjelpefunksjon med Interaktiv opplæring

Håndbok, Interaktiv opplæring og hjelpefunksjon.

Håndboken er nå lagt inn i programmet. Du trenger ikke lengre lete når du behøver den som mest.

Ikke nok med at den er lagt inn, den er lagt inn med rett informasjon på akkurat den modulen du står på. Trenger du for eksempel rettledning for korrekt innlegging av en ansatte, er det akkurat det du får opp.

I tillegg er det ikke bare en håndbok, det er lagt inn interaktiv opplæring-

-vi viser deg hvordan oppgavene løses, og du får selv være med i prosessen slik at du lettere husker det.

 

 NY!
  Forbedringsmodul.

Det er nå lagt inn en ny modul for å utvide det tradisjonelle avviksbehandlings-programmet.

Å behandle avvik er ofte oppfattet som noe negativt. Vi hjelper deg til å få et mer positivt fokus på arbeidet med å styrke og utvikle bedriften, ved å legge inn en programmodul som fanger opp positive forbedringsforslag.

Det er en stor styrke for en virksomhet om den tar vare på positive innspill til forbedringer fra de ansatte og andre. Ikke bare når det gjelder HMS arbeidet, men også andre sider ved driften av et firma.

I den nye forbedringsmodulen er det mulig å loggføre og ta vare på forbedringsforslag, samt å følge dem opp slik at de blir ivaretatt på en positiv måte.
  

 

 NY!  Risikoanalyse

En av de nye elementene i HMS internkontrollarbeidet er de nye kravene om Risikoanalyse.

Vi har lagt inn en ny modul med alt du behøver for å ivareta risikoanalysen på en tilfredsstillende måte.
Programmet er bygget rundt Arbeidstilsynets systematikk.

I tillegg til selve programmodulen er det også lagt inn ulike skjemaer og hjelpemidler som hjelper deg til enkelt og smidig å få på plass risikoanalysen.

 

 NY!   Forbedrede filtrerings- og utskriftsmuligheter.

Det er en helt ny og forbedret rapportgenerator i programmet. Dette gir langt bedre mulighet til å finne og skrive ut eksakt den informasjonen du trenger.

 

Nytt er det også at du kan foreta:

Eksport av alle rapporter.

Alle rapporter kan eksporteres til flere format for videre bearbeiding, for eksempel Microsoft Excel og PDF.

 

 

 NY!  Tooltip
For å hjelpe deg som er ny i bruken av programmet, har vi lagt inn en såkalt Tooltip funksjon. Dette innebærer at du som bruker får en kort forklaring bare ved å holde musepekeren over objektet du lurer på hva brukes til.

 

  

 

 

 NY!  Tekstbehandler

Det er lagt inn en ny og kraftigere tekstbehandler i programmet. Den er blant annet tilpasset internett og alt du lager kan kopieres direkte til internett/intranett i html format.
 

 

 

 

 

 

 NY!  Nytt utskriftsprogram og ny rapportgenerator.
Vi er stolte over vårt nye kraftige utskriftsprogram. Dette gir deg mye bedre valgmuligheter ved utskrift, samtidig som det er både enklere og raskere enn det gamle.

Du velger nivået du skal ta ut rapportene på, (Høyeste eller lavere nivå), ved å markere aktuellt nivå på venstre side. Dette gir deg en utrolig bra oversikt når du skal ta ut rapporter.

Designen på rapportene er også vesentlig forbedret, i tillegg til at det er kommet flere nye rapporter.

 

 

 

 

Forbedring av funksjonalitet  
Alle ønsker om forbedringer av funksjonalitet er tatt med i denne nye utgaven.
Mindre feil som er rapportert inn, er også rettet.

 

 

 

Nytt fra det offentlige

Det er stadig oppdateringer og endringer fra det offentliges side.


Vi har samlet de siste endringer, og fornyet linkene til sider der du finner aktuell informasjon. Blant annet er der oppdateringer på den nye Arbeidsmiljøloven.

Dette programmet finnes også i en internettbasert versjon
[Les mer her]


Søkeord: Internkontroll, hms-datablad, hva-er-hms, HMS, hms-håndbok, arbeidstilsynet

Teste/bestille

QualEty Internkontroll 8.7
Komplett dataprogram for HMS arbeidet, oppdatert etter de siste retningslinjer fra Arbeidstilsynet.
Pris kr 1890 ex.mva
QualEty Internkontroll på prøve
HMS program 3 Ukers gjennomsyn
Pris kr 0 ex.mva
QualEty Internkontroll 2 brukere
Komplett HMS-dataprogram for 2 brukere
Pris kr 3900 ex.mva
QualEty Internkontroll 5 brukere
Komplett HMS-dataprogram for 5 brukere
Pris kr 5900 ex.mva
Qualety Ik Kom i gang kurs
Kurshefte i PDF format som gir deg en enkel innføring i hvordan du kommer fort i gang med internkontrollen.
Pris kr 79 ex.mva
QualEty Internkontroll oppgrad. til 8.7
Oppgradering fra tidligere versjoner til 8.0
Pris kr 690 ex.mva
  Handlekurv
 NavnPris (kr) 
Ingen varer i handlekurven
Sum : kr 0
ex.mva
Frakt tilkommer
Til kassen

 
    ---------------------

       Siste nytt:
EUs personvernforordning